Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 10 nr 4, Etiuda cis-moll

w AI

!!!   miniat: sam znaczek .    Tu  = TGTU

w Wf (→Wn,Wa)

!!!      Tu C

..

Oznaczenie metrum podajemy według AI, mimo iż teoretycznie Chopin mógł wprowadzić  w zaginionym [A]. Zdaniem redakcji, znacznie prawdopodobniejsze jest jednak, że zmiany dokonał samowolnie sztycharz Wf (→Wn,Wa), który nie użył w Etiudach oznaczenia  – wbrew rękopisom – ani razu, por. Etiudy C nr 1, F nr 8 i c nr 12. Zjawisko to występuje także w innych utworach, nawet w zupełnie oczywistych przypad­kach, np. w Etiudach f op. 25 nr 2, Des op. 25 nr 8 czy f Dbop. 36 nr 1.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , 4/4 czy 2/2

t. 1

Utwór: op. 10 nr 4, Etiuda cis-moll

w AI

!!!    miniat: pasek tekstowy krojem tytułowym.   "[Etude]"       To samo na kliszy zamiast tytułu i dedykacji

w Wf1

!!!   jak TGTU, ale J (inicjał LIszta)   Miniatury tego i następnych wariantów brać z innych etiud (z pierwszej)

w Wf2

!!!   TGTU: tytuł i dedykacja. W miniaturze mniejsza różnica wielkości i mniejszy odstęp między tytułem i dedykacją

w Wn1

Wn1a (→Wn2Wn3Wn4Wn5)

!!!  Douze Grandes Études A son ami F. Liszt w dwóch rządkach w miniaturze i na kliszy

w Wa2 (→Wa3)

!!!   Douze Grandes Etudes A ses amis J. Liszt et Ferd. Hiller w dwóch rządkach

w Wa4

!!!   Douze Grandes Etudes A F. Liszt et F. Hiller w 2 rządkach

..

W AI Chopin nie wpisał tytułu utworu, trudno jednak sądzić, by w sierpniu 1832 r., na etapie kompletowania całego op. 10 mógł choćby rozważać możliwość nazwania go inaczej niż Etude. Przekonania tego nie osłabia fakt, iż na końcu autografu edycyjnego Etiudy E nr 3 Chopin do identyfikacji następnej etiudy w zbiorze używa jej określenia tempa-charakteru il presto con fuoco. W tekście głównym tytuł i dedykację podajemy w niewątpliwie autentycznym brzmieniu przyjętym w Wf. Rozszerzenia zarówno tytułu (w Wn i Wa), jak i dedykacji (w Wa) pochodzą najprawdopodobniej od wydawców. Patrz Etiuda C nr 1, t. 1.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Dedykacje , Adiustacje Wn

t. 1

Utwór: op. 10 nr 4, Etiuda cis-moll

Bez palcowania w AI i Wf (→Wn)

!!!   miniat: pół t. 1, tylko górna 5-linia, bez dynamiki i tempa.     Tu pusta klisza 

Palcowanie w Wa

!!!    od 2. nuty: '31';   od 7. nuty: '234523451'

Palcowanie wpisane do WfS

!!!    TGTU = 3x'(1)' 

..

W wersji przygotowanej do druku pierwsze cyfry palcowania pojawiają się dopiero w t. 12. Jednak na lekcjach z Chopinem wskazówki dotyczące aplikatury okazały sie potrzebne już wcześniej. W tekście głównym uwzględniamy palcowanie wpisane przez Chopina w WfS. Także Fontana w Wa podał swoją propozycję już w t. 1, ale palcowanie to, unikające użycia 1. palca na czarnych klawiszach, odbiega od Chopinowskiego.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Adiustacje Wa , Dopiski WfS

t. 1

Utwór: op. 10 nr 4, Etiuda cis-moll

 w AI

!!!   miniat: 4 szesnastki, tylko górna 5-linia, bez agogiki.    Tu samo 

 w Wf (→Wn,Wa)

 proponowane przez redakcję

!!!      TGTU

..

W tekście głównym proponujemy oznaczenie złożone z elementów, których autentyczność wydaje się najbardziej prawdopodobna:  napisanego ręką Chopina w AI, będącego w Wf (→Wn,Wa) naturalnym punktem wyjścia dla cresc.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , fz – f

t. 1

Utwór: op. 10 nr 4, Etiuda cis-moll

Łuki w AI

!!!   miniat: przedtakt i pierwsza oktawa t. 1, tylko górna 5-linia, bez dynamiki i tempa.       TGTU (łuki w obu rękach)

Bez łuków w Wf (→Wn,Wa)

..

Zdaniem redakcji, brak w Wf (→Wn,Wa) łuków łączących przedtakt z początkiem t. 1 należy – niezależnie od jego przyczyny – uznać za niedokładność pisowni. Przypadkowe pominięcie jednego lub obu znaków mogło przydarzyć się zarówno samemu Chopinowi w [A], jak i sztycharzowi Wf. Por. uwagę do t. 16-17.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach