Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. III

simplice ma graziosamente w A (→Wn)

!!!   miniat: nic.                        

simplice ma grazioso w Wf

semplice ma grazioso w Wa

TGTU

..

Użycie przysłówkowej końcówki -mente było charakterystyczne dla utworów młodego Chopina. W tekście głównym uwzględniamy korektę – prawdopodobnie Chopinowską – w Wf (→Wa). W Wa ponadto zastąpiono starszą, a obecnie już nieużywaną formę simplice na jej nowoczesny odpowiednik semplice.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Adiustacje Wa , Autentyczne korekty Wf

t. 1

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. III

..

W A nie ma  podwyższającego es2 na e2. Trudno wytłumaczyć to przeoczenie inaczej niż pośpiechem. Błąd skorygowano już w Wn1 (→WfWa, →Wn2). W analogicznym t. 325 odpowiedni znak jest we wszystkich źródłach.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy A , Autentyczne korekty Wn

t. 1

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. III

Łuk od początku taktu w A i Wn2

!!!   miniat: ten takt, bez napisów i wideł.            TGTU

Łuk od ósemek w Wn1 (→WfWa)

od d2

..

Późniejsze rozpoczęcie łuku mogło być wprowadzone przez Chopina w korekcie Wn1 (→WfWa) – por. inne motywy tego tematu o identycznym rytmie, np. w t. 3 i 25. W tekście głównym rozpoczynamy jednak łuk od 1. nuty taktu, zgodnie z A, gdyż autentyczność wersji Wn1 nie jest pewna.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wn , Autentyczne korekty Wn , Korekty łuków Koncertu f w Wn1

t. 4-28

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. III

 w t. 12 w A (→WnWf)

!!!   miniat: t. 4 i 12, tylko dolna 5-linia, z numerami taktów.          Tu pusta klisza 

  w t. 12 w Wa

 w t . 12 

Pedalizacja w t. 4, 12 i 28 proponowana przez redakcję

TGTU = 4 i 28 [ ] + 12 []

..

Brak pedalizacji w t. 4 i 28 wydaje się być niedokładnością pisowni. W dwóch pierwszych taktach Chopin w charakterystyczny sposób różnicuje wykonanie – z pedałem lub bez – w zależności od tego, czy ćwierćnuty tworzące rozłożony akord można zatrzymać ręką, czy nie. Możliwe, że użycie takiej samej pedalizacji dwa takty później uważał za oczywiste (por. sąsiednią uwagę). W repryzie (t. 325-336) odpowiednie takty pojawiają się dwukrotnie (t. 328 i 336), oba razy z pedalizacją. Znak  znajduje się także w t. 12, co potwierdza, że wykonanie tych taktów bez pedału nie było zamiarem Chopina. W tekście głównym proponujemy więc uzupełnienie zarówno znaku  w t. 12, jak i obu znaków w t. 4 i 28.

kategoria redakcyjna: Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Adiustacje Wa , Autentyczne korekty Wn , Niedokładności A

t. 4-28

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. III

Bez łuków w A

!!!   miniat: t. 4 x 2, z odstępem, tylko dolna 5-linia, bez pedału, z numerami taktów (4 i 12).                    Tu pusta klisza 

Łuki w t. 12 i 28 w Wn1 (→Wf)

12 na 3 ćwierćnuty, 28 TGTU

3 łuki w Wa

4, 28 = TGTU; 12 od 1, jak war_22

3 łuki w Wn2

TGTU

..

W t. 4, 12 i 28 w A nie ma łuków w partii l.r. Są to te same takty, w których brakuje znaków pedalizacji. Być może pisząc czwarty, ostatni takt akompaniamentu opartego na naprzemiennym wykorzystaniu dwóch schematów, Chopin był już myślami przy następnym takcie, zbudowanym inaczej. W Wn1 (→Wf) dodano łuki w t. 12 i 28, w obu wypadkach powtarzając łuk użyty dwa takty wcześniej (w szczególności w t. 12 powtórzono błędny łuk z t. 10). Wskazuje to, zdaniem redakcji, raczej na działanie adiustatora. W Wa i Wn2 uzupełniono także łuk w t. 4, a w Wn2 poprawiono ponadto łuk w t. 12. Tę ostatnią wersję podajemy w tekście głównym, gdyż brak łuków w omawianych taktach uważamy za niewątpliwą niedokładność notacji.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Adiustacje Wn , Niedokładności A