Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: WN 37 Lento con gran espressione

 w A1

!!!   miniat: nic.                   EZnieU

 w KJ, KK (→KB) i WL

Tu bez kliszy 

..

Występujące w A1 metrum  może wydawać się trafniejsze dla zapisanej półnutami melodii i ósemkowego akompaniamentu. Jednak w dalszej części utworu, przy licznych zmianach metrum, zawsze powraca ono jako . Wydaje się więc, że Chopin ostatecznie zdecydował się na , co potwierdzają kopie oparte na [A2] – KJ i KK, w których metrum to występuje od początku utworu.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: 4/4 czy 2/2

t. 1-3

Utwór: WN 37 Lento con gran espressione

cis w A1

!!!   miniat: wycinek, 3 miary t. 1, tylko dolna 5-linia.             EZnieU w t. 1 i 3

Cis w KJ, KK (→KB) i WL

..

Wersja późniejszych źródeł to niewątpliwe ulepszenie Chopinowskie – obniżanie basów o oktawę (lub dodawanie dolnej oktawy) w trakcie pracy nad utworem spotykamy wielokrotnie w jego twórczości, np. w Mazurku cis op. 50 nr 3, t. 77, 79 i analog. czy Etiudzie As op. 25 nr 1, t. 1.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Zmiany akompaniamentu

t. 1-4

Utwór: WN 37 Lento con gran espressione

..

W KJ i KK t. 3-4 nie są wypisane, lecz oznaczone za pomocą znaku repetycji po t. 2 i dodatkowo łukiem ze wskazówką bis, obejmującym t. 1-2. Pisownia ta została niewątpliwie użyta przez Chopina w [A2].

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Skrótowy zapis A

t. 1

Utwór: WN 37 Lento con gran espressione

 w A1, IJ i KK (→KB)

!!!   miniat: wycinek, początek, tylko górna 5-linia.                TGTU

Bez wskazówki w KJ

 w WL

zamiast pp

..

 w A1 to jedno z trzech tylko określeń słownych w t. 1-20 (wraz z con forza w t. 15 i  w t. 18). Znacznie mniej jest również innych znaków dynamicznych – patrz t. 6-7.
Brak wskazówki w KJ to przeoczenie – określenie znajduje się w KK i IJ, opartych na [A2], tak jak KJ w WL to dowolna zmiana Kolberga lub wydawcy. 

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy KJ , Adiustacje WL

t. 1-4

Utwór: WN 37 Lento con gran espressione

3 łuki w A1

!!!   miniat:        TGTU bez łuku w t. 3

Bez łuków w KJ, KK (→KB) i WL

4 łuki proponowane przez redakcję

..

Brak w t. 3 łuku analogicznego do pierwszego łuku w t. 1 to zdaniem redakcji niedokładność A1 wynikająca z roboczego charakteru tego powsta­łego tylko na własny użytek rękopisu. Z kolei brak łuków w [A2] (→KJ,KK) był przypuszcza­l­nie efektem ubocznym skrótowego zapisu t. 3-4 – widząc łuk nad t. 1-2, formalnie wskazujący tylko na konieczność ich powtórzenia, Chopin mógł zrezygnować z wpisywania dodatkowych łuków, by nie komplikować notacji w gęsto zapi­ sanym autografie. Dlatego w tekście głównym podajemy łuki A1 wraz z łukiem w t. 3. Uzu­peł­nienie to zalecamy stosować także przy wyborze tekstu A1.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne