Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 50 nr 1, Mazurek G-dur

Klinik w Afrag i A1

!!!   miniat: wycinek, tylko górna 5-linia.                     TGTU = klinik napoczątku pr.r.

Kropka staccato w Wf (→Wa) i Wn

pod nutą 

..

Jako znak staccato nad 1. ósemką pr.r. podajemy w tekście głównym klinik występujący w obu zachowanych autografach, Afrag i A1. Niedokładne odtworzenie przez sztycharza Wn1 notacji [A2] wydaje się bowiem bardziej prawdopodobne niż zmiana tego szczegółu przy pisaniu [A2] (przykładem tego typu niedokładności jest Wf1, które ma kropki wszędzie tam, gdzie w A1 występują wyraźne kliniki). 

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Kliniki

t. 2

Utwór: op. 50 nr 1, Mazurek G-dur

Bez pauzy w Afrag, A1 i Wn

!!!   miniat: wycinek, tylko dolna 5-linia, tu A1.           Tu bez kliszy 

Pauza w Wf (→Wa)

..

Trudno stwierdzić, czy pauza dla górnego głosu l.r. została dodana w Wf przez Chopina czy sztycharza/adiustatora. Ponieważ nie pojawia się ona już w żadnym z ośmiu dalszych powtórzeń tego taktu i nie ma jej w żadnym innym źródle, w tekście głównym jej nie uwzględniamy.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Autentyczne korekty Wf , Adiustacje Wf

t. 2-3

Utwór: op. 50 nr 1, Mazurek G-dur

Łuk do półnuty w Afrag i Wf (→Wa)

!!!   miniat: wycinek, t. 2 i ósemka t. 3, tylko górna 5-linia.                            EZnieU1

Łuk do końca taktu w A1, interpretacja kontekstowa

Łuk do t. 3 w Wn

..

Odczytany dosłownie łuk A1 nie dochodzi do początku t. 3. Porównanie z analogicznymi taktami w A1 wskazuje na niedokładność zapisu Chopina w tym miejscu (a także w t. 6-7). Potwierdza to także łukowanie Wn.
Podział łuku A1 na dwie części spowodowany jest, jak się wydaje, chwilowym brakiem atramentu w końcówce pióra.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładne łuki A , Łuki tenuto

t. 2-16

Utwór: op. 50 nr 1, Mazurek G-dur

..

W A1 takty te są opatrzone kolejnymi liczbami od 1 do 15, które identyfikują fragment powtarzany następnie jako t. 58-72.

kategoria redakcyjna: Informacje źródłowe i stylistyczne

t. 3-5

Utwór: op. 50 nr 1, Mazurek G-dur

Łuk Afrag

!!!   miniat: taka jak w komentarzu.                    EZnieU

Łuk A1

EZnieU1 tylko drugi (t. 4-5)

2 łuki, alternatywna propozycja redakcji

EZnieU1 oba

Łuk Wf1 (→Wa)

EZnieU2 dolny

Łuk Wf2

EZTU

Łuk Wn

EZnieU2 górny

..

Porównanie wszystkich analogicznych miejsc (t. 3-5, 27-29 i 59-61), a także zbliżonych motywów w t. 7, 11 i analog. prowadzi do następujących wniosków:

  • początek łuku Afrag jest najprawdopo­dob­niej zapisany niedokładnie – łuk ma obejmować także szesnastkę, jak w t. 11. Podobnie niedokładny jest zapewne łuk Wn;
  • brak łuku w t. 3-4 to niewątpliwe prze­ocze­nie w A1. Chopin miał tu prawdo­po­dobnie na myśli 2 łuki jak w t. 27-29;
  • łuk Wf1 (→Wa) to zniekształcony łuk A1, co Chopin skorygował w Wf2.

W tekście głównym podajemy wersję Wf2, którą można także uważać za interpretację konteks­to­wą Wn.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Niedokładności A