Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 25 nr 1, Etiuda As-dur

Bez przedtaktu w AI

!!!   miniat: przedtakt i 1. grupa t. 1, tylko górna 5-linia, bez oznaczeń wykonawczych prócz łuku. Tu bez przedtaktu.    Na kliszy fragment łuku, pierwszy segment (Corel)

Przedtakt w A (→KDP,Wn), Wf i Wa

!!!     TGTU=przedtakt  w obu rękach, z kawałkiem łuku od przedtaktu

..

Brak przedtaktu w AI jest charakterystyczny dla wersji pierwotnych – por. np. autograf pierwszej redakcji Mazurka As op. 7 nr 4 czy autograf sztambuchowy początkowego tematu Nokturnu f op. 55 nr 1.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Zmiany linii głównej , Zmiany długości fraz

t. 1

Utwór: op. 25 nr 1, Etiuda As-dur

..

W obu autografach moment rozpoczęcia łuku nie jest całkiem jasny. W przypadku AI możemy polegać jedynie na fotografii, nie ma więc pewności, czy wszystkie detale oryginału są na niej wyraźnie widoczne (możliwe np., że początkowy fragment łuku zapisany był kreską tak delikatną, że na fotografii jej nie widać) . Zdaniem redakcji, w obu przypadkach kształt łuku nie pozostawia wątpliwości, że Chopin miał na myśli najnaturalniejsze w tym kontekście rozpoczęcie łuku od początku frazy, a więc od początku t. 1 w AI i od przedtaktu w A (tak to odczytano w Wn). Taką interpretację A potwierdzają łuki Wf i Wa, opartych na innych rękopisach.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładne łuki A , Łuki celujące

t. 1

Utwór: op. 25 nr 1, Etiuda As-dur

sotto voce w AI

 w A (→Wn), Wf i Wa

..

Przygotowując Etiudę do druku, Chopin zdecydował się na .

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

t. 1

Utwór: op. 25 nr 1, Etiuda As-dur

Tytuł w AI i KDP

!!!   miniat: według klisz i wzorca w Wf

Tytuł i dedykacja w A

Tytuł i dedykacja w Wn1 (→Wn1a)

Tytuł i dedykacja w Wn2 (→Wn3)

!!!!    niestety nie zauważyłem akcentu nad pierwszym 'E' w ETUDE. Trzeba zmienić kliszę (i miniaturę)

Tytuł i dedykacja w Wf

Tytuł i dedykacja w Wa1 i Wa3

Tytuł w Wa2

Propozycja redakcji

..

W tekście głównym podajemy tytuł i dedykację zgodnie ze stroną tytułową całego opus w A (rozwijamy użyte w A skróty Mme i Csse) i Wf. Poszczególne etiudy opatrzone są w A (→Wn) i Wf dodatkowym tytułem Etude z odpowiednim numerem porządkowym, co oddajemy przez numer poprze­dza­jący tekst nutowy. W Wa numeracja uwzględnia 12 Etiud op. 10, tak więc etiuda ta ma nr 13.
W Wn i Wa w tytule podano liczbę etiud w całym op. 25, co mogło się wiązać z dokonanym w tych wydaniach podziałem całości opusu na dwa zeszyty po 6 etiud. Nic nie wskazuje, by Chopin uważał tę informację za istotną, choć w innych opusach obejmujących grupy utworów (Mazurki, Nokturny, Polonezy, Preludia, Walce) na ogół wskazywał liczbę utworów.
W Wa2 pominięto dedykację, gdyż indywidualną stronę tytułową zastąpiono zbiorczą, wspólną dla wszystkich utworów Chopina opublikowanych przez Wessla; w Wa3 dedykację dodano nad tekstem nutowym 1. strony.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Dedykacje , Adiustacje Wn , Skreślenia A

t. 1

Utwór: op. 25 nr 1, Etiuda As-dur

Bez określeń w AI i KDP

!!!   miniat: pasek z napisem (bez metronomu). Tu pusty.     Klisza = niby-ESTU oznaczeń wykonawczych : łuki prócz początku; pedały oprócz opatrzonych adnotacjami

w A (→Wn), Wf i Wa

!!!   TGTU = niby-ESTU + wskazanie tempa z metronomem

..

Określenie tempa wraz ze wskazaniem tempa metronomicznego dodał Chopin dopiero przygotowując Etiudę do publikacji – w #AW ich nie ma. W A widać, że oznaczenie metronomu dopisane zostało (ołówkiem) do już gotowego rękopisu.

W KDP cała pierwsza część rękopisu (do t. 19) pozbawiona jest jakichkolwiek oznaczeń wykonawczych, co niemal na pewno nie oddaje stanu przepisywanego rękopisu (przypuszczalnie autografu). Z tego względu nie uwzględniamy tego źródła w uwagach omawiających wskazówki interpretacyjne.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy KDP