Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 50 nr 3, Mazurek cis-moll

Bez określenia w AI i Wn

!!!   miniat: nic.                  Tu bez kliszy 

mezza voce w Af (→WfWa)

Wariantowa propozycja redakcji

TGTU

..

Bez [An] nie sposób stwierdzić, czy pominięcie wskazówki dynamicznej było w Wn zamierzone. Z tego względu w tekście głównym uwzględ­niamy mezza voce z Af (→WfWa) w formie wariantowej.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Brak dynamiki na początku

t. 1

Utwór: op. 50 nr 3, Mazurek cis-moll

..

W AI nie ma określenia tempa. W ogóle w całym AI pojawiają się zaledwie 3 wskazówki słowne:  w t. 17 i 89 oraz  w t. 191, tak więc Chopin najwidoczniej zaniechał wpisywania dokładniejszych oznaczeń wykonawczych, gdy okazało się, że autograf ten nie będzie służył za podkład do druku. Z tego względu tu i w dalszej części Mazurka brak określeń w AI na ogół sygnalizujemy jedynie w uwagach (jako warianty wersje te pojawiają się tylko wtedy, gdy określeń nie ma w jednym z pozostałych źródeł).

Skreślenia widoczne w Af nad początkiem utworu świadczą – tak jak w obu poprzednich Mazurkach – o poszukiwaniu najlepszego określenia dla jego tempa i charakteru.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany; Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Poprawki A , Wahania Chopina , Skreślenia A

t. 1

Utwór: op. 50 nr 3, Mazurek cis-moll

Bez znaku w AI

Akcent długi w Af (→Wf) i Wn

Krótki akcent w Wa

zamiast długiego

..

W AI nie ma akcentu, ponieważ Chopin zrezygnował w pewnym momencie z wykończenia tego rękopisu, np. w t. 1-15 nie ma żadnego z kilku akcentów ani żadnej kropki staccato (patrz charakterystyka AI). Krótki akcent w Wa to niedokładność wynikająca z nieświadomości różnicy znaczeniowej między Chopinowskimi krótkimi i długimi akcentami.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wa

t. 2

Utwór: op. 50 nr 3, Mazurek cis-moll

Akcent długi w Af (→Wf)

!!!   miniat: wycinek dwie połączone ćwierćnuty, tylko dolna 5-linia.                   EZTU

Bez znaku w AI i Wn

Krótki akcent w Wa

..

Brak akcentu w Wn to z pewnością niedopatrzenie sztycharza lub Chopina – we wszystkich podobnych sytuacjach rozpoczynająca motyw synkopowana ćwierćnuta jest opatrzona akcentem.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wa

t. 2-4

Utwór: op. 50 nr 3, Mazurek cis-moll

..

W AI nie ma krzyżyków przywracających fis2 w t. 2 i fis1 w t. 4. Są to niewątpliwe przeoczenia, bardzo dla Chopina charakterystyczne. Podobnie w t. 94 i 96.

kategoria redakcyjna: Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Przeoczenia odwołania alteracji , Błędy A