Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 17-18

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. III

Bez znaków w KG (→Wn) i Wf

 i akcent w Wa

  proponowane przez redakcję

..

Znaki   znajdują się tylko w Wa, dopisane najprawdopodobniej przez Chopina w podkładzie do tego wydania. Znak w t. 18, mający postać akcentu pod akordem na 2. mierze taktu, jest niemal na pewno wynikiem niezrozumienia wpisu Chopina – w oryginalnym układzie graficznym akordy l.r. rozłożone są na obie pięciolinie, przez co  wpisane pomiędzy pięcioliniami można zrozumieć jako odnoszące się tylko do l.r. (podobnie w t. 26). W tekście głównym proponujemy znacznie bardziej prawdopodobne odczytanie tych znaków, podane w Wa w repryzie (t. 72 i 80).

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wa , Autentyczne korekty Wa

t. 18-19

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. III

Palcowanie wpisane do WfD

Bez palcowania lekcyjnego

..

Dwukrotne użycie 1. palca na końcu taktów zostało w WfD wskazane prawdopodobnie przez Chopina.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Dopiski WfD

t. 18

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. III

..

W KG (→Wn1) i Wf, nie ma podwyższającego ges2 na g2. Częste u Chopina przeoczenie poprawiono w Wa i Wn2mar (→Wn2). Podobnie w t. 26, 72 i 80.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Błędy Wn , Adiustacje Wn , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Błędy A , Ostatni znak przykluczowy , Błędy KG

t. 19-20

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. III

as1 i f1 w akordach w KG (→Wn1) i Wf (→Wa1)

!!!   miniat: t. 19 i pół 20, tylko górna 5-linia z przeniesioną pr.r., bez bemoli, ścieśnione.              TGTU bez bemola as1

as1 (+ ostrzegaw­czy) i f1 w Wn2mar (→Wn2) i Wa2

miniatura z trzema bemolami przed 1. akordem

Bez as1 i f1 w akordach w WfS

miniat bez bemoli

..

Skreślenia górnych nut akordów zostały wpisane w WfS zapewne przez Chopina lub na podstawie jego wskazówek. Jest to najprawdopodobniej ułatwienie dla pianistów o małej ręce, przeznaczone do wykorzystania przy amatorskich wykonaniach. Z tego względu wersji tej nie uwzględniamy w tekście głównym. Podobne wpisy znajdują się w t. 73-74 i 81-82.

W t. 19 w Wn2mar (→Wn2) i Wa2 dodano  ostrzegawczy przed pierwszym as1 – por. uwagę poniżej.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Dopiski WfS

t. 19

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. III

..

W tekście głównym dodajemy bemole ostrzegawcze przed ges, as i as1. Podobnego uzupełnienia dokonano w Wn2mar (→Wn2) i Wa2, przy czym  przed ges dodano już w Wn1.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Adiustacje Wa , Adiustacje Wn