Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 25 nr 9, Etiuda Ges-dur

Tytuł i dedykacja w KG

!!!    jak war 22 poprzednich etiud, tylko 9me Etude   i numer 9 przed nutami

Tytuł i dedykacja w Wn1

!!!    ten i następne warianty ściśle wg Etiudy As ze zmianą numeru, gdzie występuje (zamiast 1re ma być 9me, a zamiast I – IX, zamiast 13 – 21). 

Tytuł i dedykacja w Wn2 (→Wn3)

Tytuł i dedykacja w Wf

Tytuł i dedykacja w Wa1 i Wa3

Tytuł w Wa2

Propozycja redakcji

..

W tekście głównym podajemy tytuł i dedykację zgodnie ze stroną tytułową całego opus w KG i Wf.
Patrz Etiuda As nr 1.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Dedykacje , Adiustacje Wn

t. 1

Utwór: op. 25 nr 9, Etiuda Ges-dur

w KG (→Wn)

!!!   miniat: pasek z napisem Allegro assai (

w Wf

w Wa

..

Wszystkie trzy źródłowe określenia tempa-charakteru są niemal na pewno autentyczne (vivace i assai – na pewno, non tanto – najprawdopodobniej). Oznacza to, że Chopin przynajmniej dwa razy zmienił zdanie w tej kwestii, ale kolejność zmian nie jest znana – wiadomo jedynie, że assai jest późniejsze niż vivace, gdyż w KG widoczna jest odpowiednia poprawka. Wahanie Chopina dotyczyło wszakże raczej terminologii niż realnego tempa Etiudy, gdyż dodane później tempo metronomiczne jest jednakowe dla wszystkich trzech określeń. Wybór jednego z nich ma tym samym niewielkie znaczenie praktyczne. W tekście głównym podajemy assai, którym Chopin zastąpił vivace, a które wydaje się lepiej niż non tanto odpowiadać szybkiemu (dla rytmu i faktury użytych w Etiudzie) tempu wskazanemu metronomem.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Wahania Chopina , Autentyczne korekty KG

t. 1-8

Utwór: op. 25 nr 9, Etiuda Ges-dur

Akcenty w KG (→Wn) i Wa

!!!   miniat: nic.     15 akcentów = TGTU (t. 1-7 + ostatni w t. 8)

Bez znaków w Wf

..

Akcenty w KG (→Wn) zostały dopisane przez Chopina, przy czym w t. 1-4 zastąpiły kilka znaków  . Brak akcentów w Wf musi być uznany za niedopatrzenie Chopina. Patrz też t. 8.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Autentyczne korekty KG

t. 1-24

Utwór: op. 25 nr 9, Etiuda Ges-dur

Łuki w KG (→Wn) i Wf

!!!   miniat: pierwszy takt, tylko górna 5-linia bez tempa i leggiero.     Tu TGTU = łuki na 3 szesnastki w każdej figurze (cał strona) z wyjątkiem tych, gdzie nie ma kropek staccato

Łuki w Wa

!!!     na całej stronie łuki tylko nad 2 szesnastkami (wyjątki jak w poprzednim wariancie.) Tam, gdzie figura zaczyna się od dwudźwięku ("od góry") łuk tylko nad szesnastkami (pod górną ósemką = EZnieU w t. 5)

..

W całej Etiudzie Wa ma konsekwentnie odmienne łukowanie podstawowej figury pr.r. Jest to raczej wynik odmiennej interpretacji autografu Chopina przez sztycharza lub kopistę niż zróżnicowanej pisowni Chopinowskiej. W tekście głównym podajemy wersję dwóch źródeł – KG i Wf – co samo w sobie nie oznacza jeszcze, że krótsze łuki Wa muszą być uważane za niedokładne, zwłaszcza że ani względy muzyczne, ani pianistyczne nie dają podstaw do uznania jednej z tych wersji za wyraźnie lepszą. Za dłuższymi łukami przemawiają jednak widoczne w KG drobne poprawki łuków (np. w t. 34), świadczące o generalnej akceptacji trzynutowych łuków przez Chopina.
W figurach jak na początku t. 5 (t. 5-7, 13-15 i 21-23) rozpoczynanie łuków w Wa pod górną nutą jest niemal na pewno dowolnością sztycharza.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa

t. 4

Utwór: op. 25 nr 9, Etiuda Ges-dur

ces1-des1-f1 w KG (→Wn) i Wa

!!!   miniat: 2. połowa taktu, tylko dolna 5-linia.      TGTU (bez bemola)

as-ces1-f1 w Wf

!!!!       bez bemola 

..

Wersja Wf jest wcześniejsza – w KG widać poprawkę, w której as zostało skreślone, a des1 prawdopodobnie dopisane. Podobna zmiana była przypuszczalnie wprowadzona w podkładzie do Wa. Zdaniem redakcji, obie wersje są wszakże stylistycznie mniej więcej równoważne, a dekadę później Chopin nie widział powodu, by pierwotną wersję zmieniać w egzemplarzach uczniowskich.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Zmiany akompaniamentu , Autentyczne korekty KG