Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 0-4

Utwór: WN 55, Walc f-moll

dwa łuki w AO, AE (→KX), AK, AG, KC

jeden łuk do t. 4 w AR

jeden łuk do t. 2 w KY

..

W większości źródeł na przestrzeni taktów 1-4 zanotowane są dwa łuki: pierwszy obejmujący t. 1-2, drugi obejmujący t. 3-4. Początki i końce łuków zanotowane nieprecyzyjnie. AR ma jeden łuk obejmujący t. 1-4. W KY brak drugiego łuku, na przestrzeni t. 3-4 można uznać za niedokładność kopiowania. Z racji powtórzenia nuty c2 na początku Walca w AE (→KX) oraz KC pierwszy łuk rozpoczna się w przedtakcie. Podobnie jest w KY, jednak ze względu na przedtakt przetrzymany rozpoczynamy łuk od 1. taktu, wbrew zapisowi kopii.

 

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

t. 1

Utwór: WN 55, Walc f-moll

przedtakt przetrzymany w AO, AK, AG (→KY), WfF, WnF

c2 powtórzone w AE (→KX) i Wp

c2 powtórzone z przednutką w KC oraz w AE (przednutka dopisana ołówkiem) 

Bez przedtaktu w AR

przednutka f1 (?) zapisana ołówkiem w AR

..

W źródłach spotykamy kilka wariantów rozpoczęcia Walca:
- bez przedtaktu w AR (być może jest to najwcześniejszy autograf) - w tym rękopisie zapisana jest również ołówkiem  przednutka f(najprawdopodobniej), którą należałoby raczej wykonać dopiero w powtórce pierwszej części Walca, czyli po 1. volcie (jak w AO)
- z przedtaktem w pozostałych źródłach: z przetrzymanym c2 w AO, AK, AG (→KY), WfF i WnF; z powtórzonym c2 w Wp i AE (→KX); z powtórzonym c2 i przednutką f1 w AE (przednutka zapisana ołówkiem) i KC. KC nie ma też zapisanej lewej ręki w przedtakcie.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

t. 1

Utwór: WN 55, Walc f-moll

..

W KC jest półnuta (bez kropki). W rozpoczętej innej kopii walca, znajdującej się na 2. tylnej stronie KC, zanotowana jest również półnuta. Brak kropki w tym źródle nie wynika więc raczej z przeoczenia kopisty KC, ale z przepisywania ze źródła, w którym kropka ta została pominięta (innego autografu bądź kopii autografu). Pozostałe źródła mają półnutę z kropką.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Informacje źródłowe i stylistyczne

t. 1-23

Utwór: WN 55, Walc f-moll

..

Nie zachowała się pierwsza strona KF, do t. 23. W skrótowych oznaczeniach źródeł z wersji Fontany przyjmujemy:
- do t. 23: F = Wp, WfF, WnF;
- od t. 23: F = Wp, WfF, WnF oraz KF.

kategoria redakcyjna: Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Źródła niekompletne

t. 1

Utwór: WN 55, Walc f-moll

..

W AG Chopin nie zapisał oznaczenia metrum, w pozostałych źródłach zanotowane jest oznaczenie 3/4.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności A