Zagadnienia : Autentyczne korekty Wf

t. 10-11

Utwór: op. 22, Andante spianato

Łuk od g2 w Wf (→Wn)

!!!   miniat: wycinek, 2. połowa t. 10, tylko górna 5-linia.                    TGTU = łuk w t. 10 od g2

Łuk od fis2 w Wa

..

Nie jest jasne, jak doszło do różnicy pomiędzy Wf a Wa. Kształt łuku w Wf wskazuje na jego prawdopodobną korektę, ale nie widać śladów pozwalających na odgadnięcie pierwotnej wersji. Mógł to być właśnie dłuższy łuk Wa, możliwe jednak, że łuk Wa nie ma związku z korektą Wf, a jest wynikiem pomyłki lub adiustacji.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wa , Autentyczne korekty Wf

t. 36-37

Utwór: op. 22, Andante spianato

   | w Wf (→Wn1)

!!!   miniat: jak w war44.                      Tu tylko Ped 37

    |  w Wa

Tu bez kliszy 

 | w Wn2 (→Wn3)

jak TGTU, ale bez nawiasów = gwiazdka 36 i Ped 37

(|), wariantowa propozycja redakcji

EZTU

..

Brak w Wf (→Wn1 na końcu t. 36, choć nie powoduje nieporozumień, wydaje się być niedo­kładnością, tak iż w Wn2 (→Wn3) znak uzupeł­niono. Jest jednak zupełnie prawdopodobne, że to znak  w t. 37 został niepotrzebnie posta­wio­ny przez sztycharza Wf. Podobnego rodzaju pe­dalizacji użył Chopin wielokrotnie, np. w Noktur­nie F op. 15 nr 1, t. 72-73, Balladzie f op. 52, t. 12-13, Sonacie h op. 58, cz. III, t. 118-119. Wersję bez powtórzenia znaku na początku t. 37 ma Wa, co o ile nie jest pomyłką, może świadczyć o dodaniu go w ostatniej fazie korekt Wf. W praktyce wersje źródłowe definiują dwie potencjalnie autentyczne pedalizacje, dlatego w tekście głównym proponujemy rozwiązanie wariantowe, w którym uwzględnienie zmiany pedału na początku t. 37 pozostawiamy smakowi wykonawcy.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Niedokładności Wf , Błędy Wa , Adiustacje Wn , Autentyczne korekty Wf

t. 48

Utwór: op. 22, Andante spianato

Przednutka w Wf (→Wn)

!!!   miniat: Corel, ten akord, tylko górna 5-linia                      EZnieU = przednut i kreska takt

Bez przednutki w Wa

EZnieU1 = kreska takt + krzyżyk

Przednutka i arpeggio proponowane przez redakcję

EZTU

..

W Wa zachowała się pierwotna wersja tego miej­sca, uzupełniona przez Chopina w ostatniej fazie korekt Wf (→Wn) – w Wf w miejscu przednutki widać ślad usuwania  podwyższającego c2 na cis2. Dodając przednutkę przed akordem, Chopin prawdopodobnie miał na myśli jeden ze swoich ulubionych chwytów – arpeggio z powtórzoną dolną nutą – jednak na wpisanie wężyka arpeg­gia nie było już miejsca. Z tego względu w tek­ś­cie głównym wstawiamy znak arpeggia explicite.

kategoria redakcyjna: Adiustacje redakcyjne; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Autentyczne korekty Wf

t. 53

Utwór: op. 22, Andante spianato

Palcowanie w Wf (→Wn) i Wa2

!!!   miniat: wycinek, tylko górna 5-linia, 7-8 szesnastek.                    TGTU = 6 cyfr

Bez palcowania w Wa1

..

Brak palcowania Chopinowskiego w Wa może oznaczać, że dodano je w ostatniej fazie korekt Wf. Cyfry uzupełniono w Wa2 zapewne na podstawie gotowego Wf lub Wn.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Autentyczne korekty Wf

t. 67

Utwór: op. 22, Andante spianato

Bez określenia w Wf (→Wn)

!!!   miniat: wycinek ten takt, tylko górna 5-linia.            Tu bez kliszy 

dolce w Wa

EZnieU

..

Obecność dolce w Wa można wytłumaczyć adiustacją, w tym przypadku niepodpartą porównaniem z analogicznym miejscem. Możliwe również, że jest to autentyczna, wcześniejsza wskazówka, usunięta w Wf (→Wa) w ostatniej fazie korekt.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Autentyczne korekty Wf