Zagadnienia : Niedokładności Wf

t. 1

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

w A

!!!  miniat: sam znaczek metrum.  Tu alla breve (przekreślone C)

w Wf (→Wn,Wa)

!!!   C nieprzekreślone

..

Oznaczenie metrum podajemy według A. Wprawdzie Wf (→Wn,Wa) ma , trudno jednak przypuścić, że zmiany metrum dokonano celowo, skoro w Wf oznaczenia  nie użyto w Etiudach – wbrew rękopisom – ani razu, por. Etiudy C nr 1, cis nr 4 i c nr 12. Zjawisko to występuje także w innych utworach, nawet w zupełnie oczywistych przypad­kach, np. w Etiudach f op. 25 nr 2, Des op. 25 nr 8 czy f Dbop. 36 nr 1.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , 4/4 czy 2/2

t. 2-3

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Palcowanie A

!!!   miniat: ostatnia ćwierćnuta t.2 i cały t.3. Tylko l.r. (bez szesnastek pr.r.), bez pedału.     Tu TGTU (5 cyfr)

Wf (→Wn,Wa)

!!!     tylko '2' w połowie t. 3

..

W tekście głównym podajemy palcowanie l.r., wpisane przez Chopina w A. Tylko niektóre z tych cyfr odtworzono poprawnie w Wf (→Wn,Wa). Redakcja za bardziej prawdopodobną przyczynę tego stanu rzeczy uważa niestaranność sztycharza niż korektę Chopina.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf

t. 4-6

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Palcowanie A

!!!   miniat: 2. połowa t.4 i "arpeggio" w t.5. Tylko l.r. (bez szesnastek pr.r.), bez pedału.     Tu TGTU (5 cyfr)

Wf (→Wn)

!!!    TGTU bez małej '3' w t. 5

Wa3

!!!      jak Wf, ale:      w t. 4 '2' zamiast pierwszej '1', a w t. 5 na początku dodatkowo '531' (2 cyfry mniejsze, bo drobne nutki), 

Wa4

!!!    = Wa3 z poprawionym błędem w t. 4 ('1' zamiast pierwszej '2')

..

W tekście głównym podajemy palcowanie l.r., wpisane przez Chopina w A. W Wf (→Wn) pominięto cyfrę '3' w t. 5, co niemal na pewno jest przeoczeniem. W Wa Fontana uzupełnił palcowanie na początku t. 5, podając cyfry dla każdej nuty. Wa3 jako 1. cyfrę w t. 4 ma pomyłkowo '2' (może to być błąd związany z transkrypcją "kontynentalnego" systemu palcowania na "brytyjski" – por. Ogólne Zasady Redakcyjnep. 10).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wf , Błędy Wa

t. 33-35

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Cztery kropki w A

!!!   miniat: ta co w 29.        TGTU

Trzy w Wf

!!!     bez ostatniej

Trzy w Wn

!!!      bez trzeciej (1. w 35)

Dwie w Wa

!!!     tylko pierwsza w każdym takcie

..

We wszystkich wydaniach pominięto niektóre kropki staccato przy ósemkach A. Są to niewątpliwie niedokładności sztycharzy.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Niedokładności Wa

t. 38

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

 i marcato w A

!!!   miniat: pół taktu, obie pięciolinie, zwężone (niekoniecznie).        TGTU

Wf

!!!      pod 2. szesnastką, marcato pomiędzy pięcioliniami, pod b3 początek

Wn

!!!     na początku taktu, marcato pomiędzy pięcioliniami, bez przesunięcia w poziomie

Wa

!!!     na początku taktu, marcato zaraz za nim 

..

Oba określenia podajemy według A. Przesunięcia dokonane w Wf były zapewne wymuszone brakiem miejsca pod dolną pięciolinią. Notację tę w Wn i Wa poddano dalszym nieautentycznym reinterpretacjom.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wn , Niedokładności Wf